تحقیق بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
توضیحات:
تحقیق رشته روابط بین الملل با موضوع بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري  اطلاعاتي با مطالعه موردي ايـران، در قالب فایل word و در حجم 217 صفحه.

بخشی از متن اصلی :
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

فهرست مطالب:
فصل اول : کليات تحقيق
الف): بيان مسئله و تعريف آن
ب)  : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلي پژوهش
ه)  : فرضيه هاي تحقيق
و)  : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
ز)  : روش تحقيق و گردآوري داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق
ي)  : سازماندهي پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومي و نظري  توسعه
الف : مروري بر مباحث نظري  پيرامون توسعه
الف - 1: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )
الف-2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)
ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائي
ب-2-: دولت و روند توسعه در كشور هاي پيرامون
گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني
ب  : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
ج  :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
د  :خاورميانه و الگوي دولت رانتير
گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات
الف -2 : ارزش اطلاعات
الف -3 : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهي اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
ب  : فن آوري اطلاعات
ب -1- :اجزاء فن آوري اطلاعات:
ب-1-1- :كامپيوتر
ب-1-2- : شبكه هاي ارتباطي
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظايف فن آوري اطلاعات
ج -1- : فوايد فن آوري اطلاعات 
گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك
مقدمه:
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتار اول
الف :  تاريخچه
الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزي
الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازي
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
ب-3- : اينترنت
ب-3-1- : کارکردهاي اينترنت
ب-3-2- : خدمات اينترنت
ب-3-3- : اينترنت و توسعه
ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت
ب-3-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوري اطلاعات
الف : توسعه فناوري اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد
الف-3- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها
گفتار چهارم :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
الف :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
الف-1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
الف-2- :  چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3-  : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
الف-4- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
ب :  چالش هاي كشور هاي  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
الف-1-1- : محورهاي برنامه توسعه مليICT
الف-1-2- : محورهاي اصلي اهدافICT
الف -2- :  توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )
الف-3- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو ) 
ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران
ب -1- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران
ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن آوري  اطلاعاتي در ايران
ب-3- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران
ب-4- : نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران 
ب-5- : استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران
الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران
الف-1- : گروه تشكيلات 
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -1- : همكاري با دولت
الف-2- : همكاري‌هاي خارجي
ب    : اركان انجمن
ب-1- : اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
ب-1-1- : كميته نرم‌افزار
ب-1-2- : كميته سخت افزار
ب -1-3- : كميته اينترنت
ب-1-4- : كميته رفاه صنفي
ب-1-5- : كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
ب-1-6- : پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website  )
ب-1-7- : كميته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونيک و ايران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الكترونيك
الف-1- : موضوعها دولت الکترونيک
الف-2- : اهداف دولت الكترونيك
الف-3- : الزامات دولت الكترونيك
الف-4- : پشنيازهاي دولت الكترونيك
الف-5- : ساختار دولت الكترونيك
الف-6- : كاربردها  و رويكردهاي دولت الكترونيك
ب : جنبه هاي مختلف  دولت الكترونيك
ب-1- : دولت الكترونيك  از ديد  شهروندان
ب-2- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الكترونيك از ديد دولت
ج :مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي
ج-1- :  مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك
ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
د-1- : پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي
گفتار دوم
الف : دولت الكترونيك در ايران
 الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
 الف-2- :  نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
 الف-3- : اهداف دولت الكترونيكي درايران
 الف-4-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران
گفتار سوم:تحقق دولت الكترونيكي در ايران
الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
ج : فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک
گفتاراول : تجارت الكترونيكي
الف : تجارت الكترونيكي چيست
الف-1- : قدمت تجارت الكترونيكي
الف-2- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز
ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
ب-2- : حذف نسبي واسطه ها
ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
ب-4- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
ب-5- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
گفتار دوم :
الف: مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
 الف-1- : مدل B2B
 الف-2- : مدل‌هاي B2C وC2B
   الف-3- : مدل C2C
  الف-4- : مدل‌هاي در ارتباط با دولت
ب :منظرهاي  تجارت الكترونيكي
  ب-1- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
  ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
  ب-3-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
  ب-3-1- : اتحاديه اروپايي
 ب-3-2- : كشورهاي آسه آن
ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزينه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
گفتار سوم :
الف : بانكداي‌ الكترونيك
ب   : بانكداري‌ الكترونيك‌ در ايران‌
ب-1- : لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران
ب-2- : اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران
ب-3- : اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي‌ در ايران‌
ج   :مركز شتاب
ج-1- : وظايف‌ سيستم‌ شتاب
ج-2- : شكل‌گيري‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-3- : مزاياي‌ شبكه‌ شتاب
ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه های پايان نامه
منا بع و ماخذ
دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 23389 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 217

حجم فایل:16,139 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word و قابل ویرایش